Cẩn thận với “bản đồ Hà Nội” từ trước năm 2018 trở về có thể gây lẫn

 

 Bản đồ Hà Nội là một trong những bản đồ mà đang được khá nhiều tranh luận và tìm hiểu nhiều nhất , bởi những năm gần đây Hà Nội được mở rộng khá nhiều và có những tuyến đường mới khiến các bản đồ trước năm 2018 đổ lại thì hầu như không được cập nhập thêm các tuyến […]

Read more