Monday, 26 August, 2019

Đánh giá
Đánh giá

tỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Khoa học & Địa lýtỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là
Le Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Ai có thể tìm được tỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là bao nhiêu không ?

Tìm kiếm câu trả lời ở dưới đây :
Your Answer

9 + 0 =