tỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Khoa học & Địa lýtỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là
Le Nhân viên hỏi 6 tháng trước

Ai có thể tìm được tỉ số của 2 số là , cộng thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . tổng của 2 số là bao nhiêu không ?

Your Answer

8 + 5 =