1/4 của 1/2 của 1/5 của 200 sẽ bằng bao nhiêu?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thích1/4 của 1/2 của 1/5 của 200 sẽ bằng bao nhiêu?
Le Nhân viên hỏi 11 tháng trước

Thực ra có rất nhiều người trả lời sai câu

1/4 của 1/2 của 1/5 của 200 sẽ bằng bao nhiêu?

Mọi người cùng cho ý kiến nhé

1 Answers
Le Nhân viên trả lời 11 tháng trước

1/5 của 200 là :200:5=40
1/2 của 40 là :40:2=20
1/4 của 20 là :20;4=5
Chính vì thế đáp án sẽ là 5 nhé mọi người  .

Your Answer

2 + 11 =